På en lang og smal tomt mellom Bergen jernbanestasjon og Zander Kaaes gate er det oppført et kontorbygg på 15.000 kvadratmeter. Bygget er delt i tre fløyer som er på henholdsvis fire, fire og syv etasjer over kjellerplan og har en tydelig identitet i bybildet samtidig som det er godt tilpasset de historiske omgivelsene og har høye miljøambisjoner.

Kontorbygget ligger innerst i Zander Kaaes gate og tett opptil sporene ved Bergen jernbanestasjon. Tomten er lang og smal og har en sentral beliggenhet med umiddelbar nærhet til alle kommunikasjons- og servicetilbud. Prosjektet er del av en omfattende transformasjon og oppgradering av stasjonsområdet og bidrar til en positiv byutvikling av et tidligere bakgårdspreget sted. Bygget er tilpasset det historiske miljøet som gir området sitt særpreg og har tilført stasjonsområdet en oppgradering både estetisk og innholdsmessig.

Tomten har to tydelige sider med ulik henvendelse. En urban og historisk byside mot nordøst og det åpne sporområdet med en mer industriell karakter mot syd og vest. Kontorbygningen har fått en karakteristisk t-form, gitt av stedets forutsetninger og den smale tomten, med tre fløyer som møtes og flettes sammen i et sentralt knutepunkt.

Mot bysiden ligger bygningens to lave fløyer, nord- og østfløyen, på fire etasjer og danner er avklart byrom i Zander Kaaes gate. Bygningen er her skalert ned for å harmonisere med det historiske bygningsmiljøet rundt. Der østfløyen ligger stod det tidligere et velferdsbygg for NSB. Mot sporsiden skyter bygningens høyeste fløy, sørfløyen med syv etasjer over kjellerplan, ut i en skarp, høyreist kileform som markerer både selve jernbanestasjonen og den større landskapsmessige portalen inn mot byens sentrum.

Bygningens overordnede volum er definert av lyse granittkledde fasader med vertikale vindusslisser. De tre fløyenes overlappende volumkonstellasjon er forsterket av en inntrukket mørk metallfasade. Arealet rundt kontorbygget er opparbeidet med materialer av høy kvalitet og med universell utforming.

Det er lagt stor vekt på å skape likeverdige arbeidsplasser. Fellesfunksjoner som møterom, stillerom og sosiale soner er plassert sentralt ved inngangspartiet og i den midtre delen av kontoretasjene. Kontorene ligger langs fasadene og det er benyttet enten/både landkapskontor eller cellekontor avhengig leietager. Bygningens interiør har en varm materialpalett, som en kontrast til bygningens mer kjølige ytre fasader, og karakteriseres av et gyllent trapperom og utstrakt bruk av eik.

Byggets kjelleretasje rommer parkeringsplasser, sykkelparkeringsplasser, tekniske rom og lager for byggets brukere. Prosjektet inngår i fortettingen rundt Bergen Stasjon som et ledd i å styrke dette som et kollektivknutepunkt og det er lagt opp til at alle ansatte skal benytte kollektive transportmidler som tog, buss og trikk til og fra jobb.

Prosjektet er sertifisert som BREEAM-NOR Very Good og er utført etter passivhusstandard og energimerket med energikarakter A.