Transformasjon av industribebyggelse til moderne læringssentrum

Høgskolen i Bergen sine nye lokaler på Kronstad i Bergen, samler for første gang skolen i én bygning og innebærer en samlokalisering av Bergens helse-, lærer- og ingeniørutdanninger.

Prosjektet omfatter idrettsanlegg og utendørs fasiliteter som også er åpne for publikum. Revitalisering av NSBs fire gamle verkstedhaller som del av fellesanlegget i skolen er med å gi prosjektet identitet.

Byggets funksjonskonsept består i at alle fellesarealer er samlet på de to nederste planene i den nyoppførte strukturen, mens kantine, bibliotek, studenthus og idrettsanlegg befinner seg i de gamle verkstedhallene. Mellom og rundt hallene ligger den metallkledde hovedstrukturen i bygningen. I denne finner man undervisningslokalene samt administrasjonsfunksjoner.

Statsbyggs miljømål for Høgskolen er videreført gjennom integrert energidesign. Planløsning, dimensjonering og detaljering, er laget for at anlegget skal være så ressursvennlig og varig som mulig. Økonomisering av areal er vektlagt – antall m2 per student er forholdsvis lavt. Føringsveier for teknikk og plassering av tekniske rom er en del av helhetsdesignet.

Bygningen slynger seg rundt seg selv og har derfor stort innvendig volum i forhold til fasadeflate. Fordi bygningens fløyer er brede kan fasadene ha store vinduer. Vinduene står så lavt det er mulig i veggen slik at dagslyset kan falle langt inn i rommet og redusere behovet for kunstig belysning. Bygget er utstyrt med energiteknikk som lagrer energioverskudd både gjennom døgnet og året. Tilsammen gjør dette at bygningen oppnår alle sine energimål.

Det har vært en intensjon å skape et bygg som skaper en kobling på flere nivåer, både historisk, mellom by og høgskole, tverrfaglig og gjennom form og energitenkning gjennom integrert energidesign.

”Det har vært en intensjon å skape et bygg som skaper en kobling på flere nivåer, både historisk, mellom by og høgskole”

Prosjektet er et resultat en arkitektkonkurranse avholdt av Statsbygg i 2003/2004, og kom som en følge av Høgskolens arbeid for å få gjennomført en sammenslåing av lokalitetene helt tilbake til 1992. Prosjektet er blitt planlagt, prosjektert og utført gjennom tett samarbeid og koordinering av alle involverte aktører; Statsbygg, prosjekteringsteam, brukerutvalg, kunstutvalg, byggeledere og entreprenører.

HLM arkitektur AS har i samarbeid med Cubo Arkitekter A/S (DK) vært arkitekter for prosjektet. Asplan Viak AS har vært landskapsarkitekt i prosjektet

Høgskolen er et godt gjennomarbeidet foregangsprosjekt innen undervisningsbygg, med en bevist strategi når det kommer til universell utforming. Kravene til universell utforming er vel integrert i de arkitektoniske grepene, og ivaretar interessene og behovene til både studenter, ansatte og besøkende.

Fellesarealene er både funksjonelle og visuelt innbydende. Elementer, spor og konstruksjoner fra eldre tider er ivaretatt, og fungerer godt i samspill med ny arkitektur og bruk. De forskjellige rommene og salene er varierte gjennom behandlingen av volumer, materialer og konstruksjoner. Resultatet er en avslappet og uformell atmosfære. Akustikken og lydbildet er spesielt godt løst, selv med svært mange studenter til stede, også i store rom som den store felleskantinen, biblioteket og vrimlearealene,

En ryddig og begrenset bruk av ledelinjer markere de viktigste retningene i anlegget, uten å bli masete. Informasjons- og orienteringtavlene i resepsjonsområdet er fargekodet. Hele anlegget er terskelfritt, med kontrastfylte elementer og godt lys.

Et godt utvalg av varierte møbler og komponenter av høy kvalitet gjør at studentene kan sitte, gå, ligge, mingle og jobbe som de vil. Institusjonspreget er borte, og skolen kan allerede vise til en markant økning av elevenes oppholdstid på skolen. Det er tatt hensyn til ulike sosiale preferanser og evner, noe som er nyskapende på en høyskole. Anleggets universelle utforming er godt integrert og tilrettelagt for kognitive behov, og innbyr alle til å bruke skolen aktivt også utenom vanlig skoletid. Høgskolen i Bergen viser god universell utforming med stort brukerfokus i praksis, hvor det drives et kontinuerlig arbeid for å sikre oppfølging av dette.

Høgskolen i Bergen ble i 2014 kategorivinner av Innovasjonsprisen for universell utforming, i kategorien møbel og interiør.